herbeBOI - Urząd Gminy w Nowym Warpnie

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Koncesje alkoholowe

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

 

- Kserokopia posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z kopią zaświadczenia o opłacie za zezwolenie, kopia decyzji o nadaniu NIP,

 

- Kserokopia dokumentu udzielenia pełnomocnictwa, jeżeli zostało ustanowione,

 

W przypadku imprez organizowanych na otwartym powietrzu nalezy także dołączyć:

 

- zgoda władającego terenem, właściciela lub zarządcy na organizację imprezy i sprzedaż alkoholu,

 

- szczegółowy program imprezy podpisany przez organizatora imprez,

 

- szkic (plan rozmieszczenia) punktów sprzedaży napojów alkoholowych miejscu organizowanej imprezy, podpisany przez organizatora imprezy

Opłaty

Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z aktem naliczenia opłaty) Przed wydaniem zezwolenia wnosi się opłatę w wysokości: 43,75zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 175 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu. Opłaty pobierane są na podstawie art.18¹ ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Termin i sposób załatwienia

do 14 dni

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)

 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

 

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672)

 

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611)

 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Dodatkowe informacje, uwagi

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej w postaci elektronicznej wniosku o wydanie zezwolenia na jednorazową zezwolenie sprzedaż napojów alkoholowych, w trakcie imprez organizowanych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach.  W przypdku wniosku o jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wniosek należy składać na 1 miesiąc przed datą imprezy.