herbeBOI - Urząd Gminy w Nowym Warpnie

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Koncesje alkoholowe

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z określeniem rodzaju alkoholu i punktu sprzedaży.
Załączniki: 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, 2. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 3. Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art.65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 4. pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne.

Opłaty

Opłata skarbowa–ustanowienie pełnomocnictwa 17zł,

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,wydane w danym roku są wnoszone z góry (proporcjonalnie do ilości dni pozostałych w danym roku,licząc od dnia obowiązywania zezwolenia),za cały rok wynoszą:

-525 zł na sprzedaż nap.zaw. do 4,5% alkoholu oraz piwa,

- 525 zł na sprzedaż nap.zaw.>4.5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

-2100 zł na sprzedaż nap.zaw.>18% alkoholu.

Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W/w opłatę zwiększa się w przypadku,gdy roczna wart.sprzedaży napojów alk.w roku poprzednim przekroczyła:

-37.500 zł dla nap.alk.o zaw. do 4,5% alkoholu oraz piwa–wnosi się w wys.1,4% ogólnej wart.sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

-37.500 zł dla nap.alk.o zaw.>4,5% do 18% alk.z wyj.piwa–1,4% ogólnej wart.sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

-77.000 zł dla nap.alk.o zaw.>18% alk.–2,7% ogólnej wart.sprzedaży tych nap.w roku poprzednim

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu miesiąca, w sprawach skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie wnosi się do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie, w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia postanowienia.  Odwołanie od decyzji wnosi się do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzje, w terminie 14 dni , licząc od dnia doręczenia.

Dodatkowe informacje, uwagi

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.