herbeBOI - Urząd Gminy w Nowym Warpnie

Udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek o udostępnienie danych, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
Dowód dokonania opłaty (jeżeli podmiot wnioskujący jest zobowiązany do jej uiszczenia).
Dokument pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie opłaty skarbowej za jego złożenie (jeżeli wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika).
Dokument potwierdzający interes prawny (jeżeli podstawą udostępnienia jest posiadane uprawnienie).
Dodatkowe informacje na temat udostępniania danych, w tym wykaz przykładowych dokumentów potwierdzających interes prawny wnioskodawcy, można uzyskać na stronie internetowej www.msw.gov.pl, w zakładce Sprawy Obywatelskie lub www.cpd.msw.gov.pl, w zakładce Udostępnianie Danych.

Opłaty

Opłata w kwocie 31 zł od danej jednostkowej. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem

Termin i sposób załatwienia

30 dni

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1298 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1353)

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy udostępnienia danych w formie decyzji administracyjnej, stronie przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w pierwszej instancji. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. W przypadku gdy decyzja w pierwszej instancji została wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych, strona może zwrócić się z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych o ponownie rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Usługa umożliwia złożenie wniosku o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

1. Dane ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia organ gminy.

2. Dane ze zbiorów meldunkowych w odniesieniu do województwa udostępnia wojewoda.

3. Dane ze zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia minister właściwy do spraw wewnętrznych.

4. O udostępnieniu danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych rozstrzyga właściwy organ, w drodze decyzji administracyjnej.

5. Organ rozpatrujący wniosek odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, udostępnienia danych osobowych, jeżeli udostępnienie danych spowodowałoby naruszenie dóbr osobistych osoby, której dane dotyczą, lub innych osób.

6. Podmiotom, które nie spełniają warunków określonych w art. 44h ust. 2 pkt 1 lub ust. 5, minister właściwy do spraw wewnętrznych odmawia udostępnienia danych w drodze weryfikacji albo cofa zgodę na ich udostępnienie w drodze weryfikacji.

7. Odmowa udostępnienia danych albo cofnięcie zgody na ich udostępnienie, o których mowa w ust. 6, następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

Dane udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom: - organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze; - Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych i strażom gminnym (miejskim); - organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego; - państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach; - Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi - w zakresie danych osób poszukiwanych. - osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny; - jednostkom organizacyjnym - jeżeli po ich wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych lub badania opinii publicznej dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą; - innym osobom i podmiotom - jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą.