herbeBOI - Urząd Gminy w Nowym Warpnie

Wniosek o pozwolenie na wykorzystanie drogi w sposób szczególny.

Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne

Wymagane dokumenty

Wniosek

Opłaty

48 zł za wydanie decyzji administracyjnej 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Termin i sposób załatwienia

zgodnie z kpa co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie Składa się do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dostarczenia przedmiotowej decyzji.