herbeBOI - Urząd Gminy w Nowym Warpnie

Wniosek o wydanie i rejestrację dziennika budowy.

Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne

Wymagane dokumenty

Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy / rozbiórki
Przy pobraniu dziennika po raz pierwszy: - oryginał ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę.
Przy pobraniu kolejnego tomu dziennika: - oryginał ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę, - oryginał poprzedniego tomu dziennika budowy/ rozbiórki.
W przypadku zagubienia poprzednio wydanego dziennika należy przedłożyć: - oświadczenie inwestora, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej,o zagubieniu lub kradzieży dziennika budowy (oryginał), - oryginał ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę, - oświadczenie kierownika budowy o tym, iż prace nie zostały przerwane na czas dłuższy niż 3 lata /oryginał/.

Opłaty

Należy uiścić opłatę za wydanie dziennika budowy/rozbiórki (równą cenie nabycia przez Urząd)

Termin i sposób załatwienia

do 3 dni

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.)