herbeBOI - Urząd Gminy w Nowym Warpnie

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, ew. dokumenty wykazujące interes prawny do otrzymania odpisu.
Dokument tożsamości (do wglądu)
Dowód zapłaty opłaty skarbowej

Opłaty

za odpis skrócony - 22 zł., • za odpis zupełny - 33 zł., • za odpis na druku wielojęzycznym - 22 zł., • za zaświadczenie o dokonanych wpisach lub o ich braku oraz za zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego - 24 zł., • pełnomocnictwo do odebrania odpisu aktu stanu cywilnego - 17 zł. Pełnomocnictwo udzielone wstępnym (rodzice, dziadkowie) lub zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

1. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego: niezwłocznie (w przypadku odbioru odpisu w USC), do 1 miesiąca (w przypadku korespondencyjnego przekazania odpisu).

2. Zaświadczenie – do 7 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)
Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. dot. wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego

 

Tryb odwoławczy

Do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dnia od dnia doręczenia decyzji. (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Dodatkowe informacje, uwagi

Kogo dotyczy:

Osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy oraz każdy, kto wykaże w tym interes prawny. Odpisy z aktów stanu cywilnego mogą zostać również wydane na wniosek osoby trzeciej na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa szczególnego przez osobę uprawnioną.