herbeBOI - Urząd Gminy w Nowym Warpnie

Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości

Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne

Wymagane dokumenty

Dokumenty architektoniczne potwierdzające przeznaczenie obiektu lub zezwolenie na jego użytkowanie.
Tytuł własności nieruchomości np. akt własności ziemi lub akt notarialny lub postanowienie sądowe o zniesieniu współwłasności lub odpis z księgi wieczystej lub decyzję administracyjną.
Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
W przypadku potwierdzenia numeru: wniosek o potwierdzenie nadanego numeru porządkowego

Opłaty

17 zł - od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej), 5 zł - od każdej zaczętej strony od poświadczenia zgodności kopii zawiadomienia o nadaniu numeru z oryginałem

Termin i sposób załatwienia

do 30 dni

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje, uwagi

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o nadanie numeru porządkowego nieruchomości oraz o potwierdzenie nadanego numeru porządkowego .  Potwierdzenie numeru porządkowego nieruchomości wydaje się w przypadku wystąpienia wątpliwości pomiędzy posiadanym a nadanym numerem porządkowym nieruchomości oraz w sytuacji braku stosownego zaświadczenia o ustaleniu numeru porządkowego.