herbeBOI - Urząd Gminy w Nowym Warpnie

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym mieszkańców

Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym

Opłaty

17 zł

Termin i sposób załatwienia

7 dni

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 122, poz. 1319 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje, uwagi

Usługa umożliwia złożenie do organu podatkowego wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym mieszkańców.  

Zaświadczenie wydaje się jeżeli:

 1) przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego,

 2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

W przypadkach, o których mowa organ podatkowy jest obowiązany wydać zaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.  

Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania