herbeBOI - Urząd Gminy w Nowym Warpnie

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne

Wymagane dokumenty

1. Skan planu sytuacyjnego w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją reklamy.
2. Skan projektu graficznego reklamy.

Opłaty

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowym ustalana jest przez właściwy organ

Termin i sposób załatwienia

do 30 dni

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481)

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Dodatkowe informacje, uwagi

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej o złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.