herbeBOI - Urząd Gminy w Nowym Warpnie

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie zaległości podatkowych zbywającego

Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie zaległości podatkowych zbywającego
Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
Zgoda zbywającego na wydanie zaświadczenia o stanie zaległości
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Opłaty

21 zł

Termin i sposób załatwienia

7 dni

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 roku w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 293, poz. 1726)

Dodatkowe informacje, uwagi

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie zaległości podatkowych zbywającego.  Jeśli osoba składająca wniosek nie jest osobą zbywającą musi dostarczyć zgodę zbywającego dotyczącą wydania zaświadczenia o stanie zaległości.

Usługa można zrealizować w formie elektronicznej lub formie papierowej składając stosowny wniosek bezpośrednio w wybranej instytucji publicznej.