herbeBOI - Urząd Gminy w Nowym Warpnie

Wniosek o zmianę adresu do korespondencji lub zamieszkania

Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne

Wymagane dokumenty

Wniosek zmiany adresu

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1024 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235)
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46)

Dodatkowe informacje, uwagi

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej instytucji publicznej wniosku o zmianę adresu do korespondencji lub zamieszkania.