herbeBOI - Urząd Gminy w Nowym Warpnie

Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego

Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Zawiadomienie zawierające następujące dane:

  1. Imię, nazwisko, datę urodzenia i adres organizatora oraz nazwę i adres osoby prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizuje on zgromadzenie,
  2. Cel i program oraz język, w którym będą porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia,
  3. Miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz projektowaną trasę przejścia, jeżeli przewiduje się zmianę miejsca w czasie trwania zgromadzenia,
  4. Określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia oraz środków, o których dostarczenie zwraca się do organu gminy.

Termin i sposób załatwienia

Organizator zobowiązany jest zawiadomić organ gminy w taki sposób aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie później niż na 3 dni, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia. W przypadku decyzji o zakazie zgromadzenia publicznego powinna być ona doręczona organizatorowi w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia, nie później jednak niż na 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 1990 r. Nr 51, poz. 297 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

Tryb odwoławczy

Do wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 3 dni od doręczenia decyzji stronie. Uwaga! Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Usługa umożliwia składanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego.  Zgromadzeniem jest zgrupowanie co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska.

 Prawo organizowania zgromadzeń przysługuje:

  • Osobom mającym pełną zdolność do czynności prawnych,
  • Osobom prawnym,
  • Innym organizacjom oraz grupom osób.  

Organizator zgromadzenia publicznego zobowiązany jest złożyć zawiadomienie nie później niż na 3 dni, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia.