herbeBOI - Urząd Gminy w Nowym Warpnie

Uzyskanie zgody na używanie herbu

Ogólne sprawy urzędowe

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający następujące informacje: 

  • Program przedsięwzięcia, 
  • Krótka charakterystyka wnioskodawcy (data rozpoczęcia działalności, zakres działania, dotychczasowe osiągnięcia, itd), 
  • Kontakt z osobą reprezentującą wnioskodawcę: elektroniczny, telefoniczny, adres, 
  • Projekt związany z wykorzystaniem herbu.

Termin i sposób załatwienia

Do 1 miesiąca.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594)
Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1318)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje, uwagi

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta.

 W Polsce, herby miast są tworzone w oparciu o ustawę o odznaczeniach i mundurach. Sposoby wykorzystania herbu zastrzegane są natomiast w statutach miejskich. Jednostka chcąca uzyskać pozwolenie na użycie herbu miasta zobligowana jest do złożenia wniosku o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta wraz z niezbędnymi załącznikami w Urzędzie Miasta na minimum 30 dni przed planowanym terminem przedsięwzięcia.