herbeBOI - Urząd Gminy w Nowym Warpnie

Wniosek o dopisanie do rejestru wyborców

Ogólne sprawy urzędowe

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Przekazanie dokumentu poprzez wypenienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.
  2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Urzędu.

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 57, poz. 507 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz. 942)

Tryb odwoławczy

Istnieje możliwość wniesienia odpowiednio do wójta albo do organu, który sporządził spis wyborców, reklamacji w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu.

Dodatkowe informacje, uwagi

Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu administracji publicznej (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) wniosku o dopisanie do spisu wyborców.  

Wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy: - właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo - w której czasowo przebywa (nie dotyczy wyborów samorządowych).

W wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta do spisu wyborców, wpisuje się jedynie osoby stale zamieszkałe, odpowiednio, na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego lub gminy, w której przeprowadzane są wybory wójta.