herbeBOI - Urząd Gminy w Nowym Warpnie

Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający: 

  1. Imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres,
  2. Przedmiot i zakres wnioskowanej zmiany, 
  3. Określenie nieruchomości (lub opis terenu), których dotyczy wniosek,
  4. Kserokopię lub wyrys z aktualnej mapy ewidencyjnej lub zasadniczej z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Opłaty

W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę 17 zł. Złożenie wniosku nie podlega opłacie skarbowej, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej. Jeżeli w toku prowadzonej sprawy związanej z przyjęciem pełnomocnictwa, organ dokonuje potwierdzenia składanej przez stronę kopii dokumentu za zgodność z oryginałem, należy uiścić opłatę w wysokości 5 zł za każdą stronę.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje, uwagi

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Wnioski są rejestrowane oraz podlegają analizie na etapie przeprowadzania oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Wyniki oceny przyjmowane są przez Radę Miasta, która decyduje o podjęciu działań zmierzających do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmiany planu miejscowego lub zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.