herbeBOI - Urząd Gminy w Nowym Warpnie

Wpis do rejestru posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania odpadów lub prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie ww. działalności

Gospodarka komunalna

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o wpis do rejestru zawierający:

  1. Imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów;
  2. Adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpady;
  3. Numer REGON;
  4. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania lub transportu, z podaniem ich kodu;
  5. Oznaczenie obszaru prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów;
  6. Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów;
  7. Wskazanie sposobu i środków transportu odpadów.

Potwierdzenie wniesienia opłaty (o ile jest wymagana)

Opłaty

Zgłoszenie do rejestru następuje bezpłatnie, a w przypadku żądania Zgłaszającego o dokonanie czynności urzędowej polegającej na wydaniu zaświadczenia o dokonaniu wpisu do w/w rejestru, pobierana jest opłata w wysokości 17 zł

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Część II ust. 21 i część IV załącznika) (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282)
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r.o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1734)

Dodatkowe informacje, uwagi

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wpis do rejestru posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania odpadów lub prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie ww. działalności.  Rejestr prowadzonej działalności w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.  Rejestr prowadzonej działalności w zakresie transportu odpadów prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów.