herbeBOI - Urząd Gminy w Nowym Warpnie

Wpis (skreślenie wpisu), zmiana danych w rejestrze zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Ogólne sprawy urzędowe

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
Kopia zezwolenia na import zwierzęcia do kraju lub kopia zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, lub kopia dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, lub kopia innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.
W przypadku zmiany danych w rejestrze lub wykreślenia z rejestru:
Wniosek o zmianę danych w rejestrze lub wykreślenie z rejestru.

Opłaty

26 zł

Termin i sposób załatwienia

Do 1 miesiąca.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
Część I ust. 19 i część II ust. 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zezwoleń na przewożenie przez granicę państwa określonych roślin i zwierząt  (Dz. U. z 2002 r. Nr 39, poz. 357)

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia w przypadku odmowy wydania zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego , za pośrednictwem organu, który wydał zaświadczenie, w terminie 7 dni od jego otrzymania 

W przypadku odmowy dokonania wpisu do rejestru od decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wpis do rejestru, zmiana danych w rejestrze wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.  

Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o zmianę danych w rejestrze należy złożyć w terminie 14 dni od daty powstania tych zmian.