herbeBOI - Urząd Gminy w Nowym Warpnie

Informacja w sprawie podatku leśnego

Podatki i opłaty lokalne

Wymagane dokumenty

  • Informacja w sprawie podatku leśnego
  • Tytuł prawny posiadanego gruntudo 30 dni

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r.o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465).

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji ustalającej wysokość podatku leśnego od lasu będącego w posiadaniu osób fizycznych, od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej informacji w sprawie podatku leśnego.  Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku leśnego jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).  Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, lub o zaistnieniu zmian.  Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.