herbeBOI - Urząd Gminy w Nowym Warpnie

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Podatki i opłaty lokalne

Wymagane dokumenty

  • Informacja w sprawie podatku od nieruchomośi
  • Tytuł prawny do nieruchomości

Opłaty

Brak opłat.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594)
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości lub obiektu budowlanego będącego w posiadaniu osób fizycznych, od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku dotyczącego informacji w sprawie podatku od nieruchomości.   Organem podatkowym właściwym w sprawach podatków i opłat unormowanych w niniejszej ustawie jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).  Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia.  Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.