herbeBOI - Urząd Gminy w Nowym Warpnie

Informacja w sprawie podatku rolnego

Podatki i opłaty lokalne

Wymagane dokumenty

  • Informacja w sprawie podatku rolnego
  • Tytuł prawny do gruntu

Opłaty

Brak opłat.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji ustalającej wysokość podatku rolnego od gruntu będącego w posiadaniu osób fizycznych, od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej informacji w sprawie podatku rolnego.  Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku rolnego jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).  Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian.  Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.