herbeBOI - Urząd Gminy w Nowym Warpnie

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych

Agroturystyka, imprezy masowe, zbiórki publiczne

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych
Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (dla osób prawnych)
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Opłaty

21 zł.

Termin i sposób załatwienia

7 dni.

Podstawa prawna

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 roku w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 293, poz. 1726)

Dodatkowe informacje, uwagi

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej instytucji publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych.  

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wydaje się na podstawie dokumentacji danego organu podatkowego oraz informacji otrzymanych od innych organów podatkowych.  

Usługę można zrealizować elektronicznie.